【Leg6】Tour of China 2016 & 环中国 2016 成都-西安

TOC2016 Leg6 v2.png

本周,TOC2016继续前行!离开天府之国,飞向十三朝古都–西安!

 

活动时间
2016年6月11日 周六 晚20点至24点 1200z-1600z

 

活动机场

成都双流国际机场  (ZUUU)

西安咸阳国际机场 (ZLXY)

 

航路
ZUUU – ZLXY

JTG G212 NSH

推荐地景

成都双流国际机场  (ZUUU)

[FSX/X-PLANE-FREEWARE]

西安咸阳国际机场 (ZLXY)

[FSX-FREEWARE]

 

VATPRC 有你更精彩
You make the difference!