【Leg5】Tour of China 2016 & 环中国 2016 贵阳-成都

本周,TOC2016继续前行!离开贵阳,飞向天府之国成都!

 

活动时间
2016年6月4日 周六 晚20点至24点 1200z-1600z

 

活动机场

贵阳龙洞堡国际机场 (ZUGY)

成都双流国际机场  (ZUUU)

 

航路
ZUGY – ZUUU

BIPIP W179 XYO W25 FJC

推荐地景

贵阳龙洞堡国际机场 (ZUGY)

[FSX-FREEWARE] [XPLANEX-FREEWARE]

成都双流国际机场  (ZUUU)

[FSX/X-PLANE-FREEWARE]

 

VATPRC 有你更精彩
You make the difference!